Groep 7/8 – Week 3/4 – Les 6c

Het carillon in mijn buurt

Algemene informatie

 • Groep: 7 en 8
 • Tijdsduur: 40 minuten
 • Onderwerp(en): de betekenis van het carillon voor jezelf en voor anderen
 • Leergebieden: Burgerschapsvorming, sociale geografie, muziek
 • Vaardigheden: Communiceren, kritisch denken, samenwerken
 • Begrippen: beiaard, carillon
 • Kerndoelen: 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur; 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Korte uitleg van de les

Drie lessen over de (betekenis van) het carillon in de buurt.

 • In de eerste les maken de leerlingen vragen voor een korte enquête.
 • In de tweede les gaan de leerlingen op veldonderzoek.
 • In de derde les verwerken en presenteren de leerlingen hun bevindingen.

Nodig

 • De digitale enquête en de link voor de leerlingen
 • De enquêtes die de leerlingen in de vorige les afgenomen hebben
 • De gemaakte werkbladen uit de vorige les

Leerdoelen

 • De leerlingen zijn zich bewust van het verschil in beleving van het carillon bij verschillende mensen
 • De leerlingen zijn zich bewust van hun eigen ideeën/gevoelens over het carillon.

Het carillon in mijn buurt

Introductie

Haal even terug wat de vorige (buiten)les gedaan is. Geef instructie voor de les. De leerlingen gaan de antwoorden op de enquêtes invoeren en verslagen maken.

Uitvoering

 1. De leerlingen vullen de enquête in met de antwoorden van de respondenten.
 2. De leerkracht stelt de resultaten aan hen beschikbaar. Bijvoorbeeld door ze klaar te zetten in de eigen leeromgeving van de klas.
 3. Telkens 2 + 2 duo’s maken samen een verslag. Dus in groepjes van 4.
 • Ze kunnen dit als volgt doen: Elke leerling schrijft 4 dingen op die zij of hij opvallend vond of vindt: bij de eigen observaties, bij het afnemen van de enquêtes en bij de antwoorden. De leerlingen delen hun 4 punten met elkaar. Ze trekken samen hun eigen conclusies.
 1. Eventueel schrijven de leerlingen een verslag dat ze inleveren bij de leerkracht. Dit is een goede oefening voor Nederlands.
 2. De groepjes presenteren hun voornaamste conclusies aan elkaar.
 3. De groepjes reageren kort op elkaar. "Had jij dat ook, vind jij dat ook? Of juist niet?"

Nabespreken

Hoe was het om te doen? Waren de conclusies erg verschillend van elkaar, hoe zou dat komen? Weten we nu genoeg? Hadden we andere vragen moeten maken? Wat zou je nog meer willen weten?

Verwoorden

Reflectie

 • Wat hebben we gedaan?
 • Wat vind je van de conclusies die anderen getrokken hebben?
 • Als die verschillen van die van jouw groepje: hoe zou dat komen?
 • Wat kunnen we nu zeggen over de betekenis van het carillon voor mensen van nu?