Groep 7/8 – Week 3/4 – Les 6b

Het carillon in mijn buurt

Algemene informatie

 • Groep: 7 en 8
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Onderwerp(en): de betekenis van het carillon voor jezelf en voor anderen
 • Leergebieden: Burgerschapsvorming, muziek
 • Vaardigheden: Communiceren, kritisch denken, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden.
 • Begrippen: beiaard, carillon
 • Kerndoelen: 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven; 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen; 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Korte uitleg van de les

Drie lessen over de (betekenis van) het carillon in de buurt.

 • In de eerste les maken de leerlingen vragen voor een korte enquête.
 • In de tweede les gaan de leerlingen op veldonderzoek.
 • In de derde les verwerken en presenteren de leerlingen hun bevindingen.

Nodig

 • De enquêtes die de leerlingen in de vorige les gemaakt hebben, voldoende kopieën.
 • De werkbladen
 • Schrijfgerei

Leerdoelen

 • De leerlingen zijn zich bewust van het verschil in beleving van het carillon bij verschillende mensen
 • De leerlingen hebben ervaring opgedaan met veldonderzoek.

Voorbereiding voor de leerkracht

Deze les gaan jullie naar buiten om te luisteren naar het carillon. Er zijn meer manieren om dit aan te pakken.

1. Leerlingen gaan echt naar het plein bij de toren om onderzoek te doen bij het luisteren naar het carillon en nemen de enquête af. Dat kan op de volgende manieren:

 • Op de tijd dat de beiaardier altijd speelt gaat de klas naar buiten, het kerkplein of waar het carillon ook maar goed te horen is.
 • Jullie spreken van tevoren af met de beiaardier dat die op een bepaalde tijd speelt. Eventueel een of meer verzoeknummers (de bespeling moet wel plm. een half uur duren).
 • Regel indien nodig vervoer, en begeleiders die toezicht houden op de kinderen. De begeleiders houden enige afstand van het groepje dat ze begeleiden, want de leerlingen moeten enigszins onopvallend kunnen observeren.

2. Leerlingen nemen de enquête af bij familie, buren en kennissen in de hun dorp of stad.

 • Dit is een huiswerkvorm.
 • Ze voeren de antwoorden in het enquêteformulier in op school.

Het carillon in mijn buurt

Introductie

Klassikaal

Twee versies:
1. Bezoek aan het plein bij de beiaard
2. Voor de huiswerkopdracht

1: Geef de instructies die nodig zijn om naar buiten te gaan met de klas.
Deel de gekopieerde enquêtes en de werkbladen uit. Geef instructie over hoe de leerlingen zich dienen te gedragen. Onopvallend observeren, respectvol blijven (mensen niet uitlachen etc.). Als je enquêtes afneemt: begin met: ‘mag ik u iets vragen?’ en bedank aan het eind.

2: Geef ze instructies om bij familie, buren en kennissen de enquête af te nemen en hoeveel tijd ze daarvoor krijgen. Hoe ga je netjes bij mensen een enquête afnemen: Leg uit waarvoor je komt met de enquête. Wat je met de antwoorden gaat doen en vraag of ze mee willen doen. Bedank aan het einde voor de hulp bij je onderzoek, vraag of ze de uitslag van jouw later willen horen.

Uitvoering

1: De leerlingen verspreiden zich in duo’s over het plein en in de omgeving. Ze doen de opdrachten van het werkblad.

2: De leerlingen kunnen alleen of in duo’s de enquête afnemen bij mensen die ze kennen. Ze maken daarvoor een afspraak met die mensen.

Nabespreken

1: Terug op school: hoe was het om te doen? Hoe ging het?

2: De resultaten verzamelen in een bestand en als die ingevoerd zijn bespreken in de groep.

Verwoorden

Reflectie

1: Deze reflectie kan snel na het onderzoek op het plein.

 • Wat hebben we gedaan?
 • Hoe vond je het om de vragen te stellen?
 • Hoe was het observeren?
 • Heb je zelf op een andere manier geluisterd dan je normaal doet?

2: Deze reflectie kan pas nadat de leerlingen de enquête in de buurt hebben afgenomen.

 • Wat heb je gedaan?
 • Hoe vond je het om de vragen te stellen?
 • Waren de antwoorden erg verschillend?
 • Zijn de antwoorden hetzelfde of anders dan je had verwacht?
 • Heb je later anders naar de beiaard geluisterd?